Barshi | 14 Jun, 2021 (1 year, 9 months ago)

Property Law

MAHARASHTRA

Maza ajobana 20 ekar shetjamin hoti 1993 madhe tyancha mrutu zala pn tyana ekun 8 aptya ahet 4bhau ani 4 bahini yamdhe saglyat motha bhau ata 80 varshancha hot alay ani sawatra ahe ani bakiche 7 jan sakkhe bhau bahin ahet pn maze aajoba gelyanantr yanche madhe jamini varun vaad nirmaan zale. Maze vadil sodle tr sagle bhau khoop shimamnt ahet ani mazi ek attya sodli tr bakicha saglya atttya baryapaiki shimamnt ahet pn jenvha mazi aaji varli 2007 madhe tenva yanchatil vaad khoop motha zala yacha vadat amhi sagli jamin 7 varsh padika rahili. Saglyana vatani karun havi hoti mg mothya 2 bhavani prateki 5.5 ekar jamin vatun ghetli ka tr te doghe mothe bhau ahet ani maza vadilana ani lahan kakana 4.5 ani 4.2 ekad ashi jamin vatun dili pn yat ek adchan hoti ti mhanje yancha bahini jya ahet tyani pn vatni magitli tyana ek tr prateki.0.5 ekar jamin havi hoti kinva 10 lakh rupaye pn ya saglyat maza vadilan kade evdhe paise nahit ani bakiche tighe eka payavr tayar zale. Yancha vaadat mi ani sagla parivar 3 varsh dusryacha ghari ashrit mhanun rahilo pn yach yana kahich sukha dukha nahi mala sagla kahi savistar sangta yet nahiye karan je somor bolata yet te as lihun nahi sangu shakat .
Answers
15 Jun, 2021 | 01:36

Tumhi mala phone kara apun bolut
Mobile no 9359867870
Advocate IRFAN SHAIKH
Latur Maharashtra


14 Jun, 2021 | 22:16

Hi

You can call and discuss your issue

Adv Shailendra Dubey
9920681682


maharashtra-9655919

Advice on call

Fixed fee on-call advice
from expert lawyers.

talk to a lawyer

Get free Quotes

Post a requirement & get quotes from verified lawyers.

Get Free Legal Advice

Need legal help?

Send us your requirements and get free proposals directly to your inbox.

Get free proposals