Tumakuru | 26 Aug, 2022 (9 months, 1 week ago)

Property Law

ಪಿರ್ತಾಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ

ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ 1999-2000 (ಮಾರಾಟದ ಕ್ರಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ವಯಸ್ಸು 17 ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 16 ಈಗ ಉಳಿಕೆ ಆಸ್ತಿ 2ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1ಎಕರೆ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ .. 1ಎಕರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೋ. ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಬಹುದೇ.....
Answers

No answer exists

-9234478

Advice on call

Fixed fee on-call advice
from expert lawyers.

talk to a lawyer

Get free Quotes

Post a requirement & get quotes from verified lawyers.

Get Free Legal Advice

Need legal help?

Send us your requirements and get free proposals directly to your inbox.

Get free proposals